PERSOANӐ FIZICӐ AUTORIZATӐ – P.F.A.

In temeiul dreptului la libera inițiativă, al dreptului la libera asociere și al dreptului de stabilire, orice persoanӑ fizicӑ, cetățean român sau cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European poate desfășură activități economice pe teritoriul României. Persoanele fizice menționate anterior pot desfășură activitățile economice individual si independent ca persoane fizice autorizate (PFA).

Persoana fizicӑ autorizată își desfășoară activitatea folosind în principal forța de muncӑ și aptitudinile sale profesionale in toate domeniile, meseriile, ocupațiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă.

Persoana fizicӑ autorizată își poate desfășură activitatea individual sau poate angaja, în calitate de angajator, terțe persoane cu contract individual de munca încheiat în condițiile legii.

TAXARE ȘI IMPOZITARE P.F.A.

 • Impozit pe venit: 10%, se calculează la norma de venit sau în sistem real;
 • Cota TVA: 19%; 9% pentru prestările de servicii și/ sau livrări de bunuri enumerate la art. 291, alin 2 din Codul Fiscal; 5% pentru prestările de servicii și livrările de bunuri enumerate la art. 291, alin 3 din Codul Fiscal;
 • Contribuții obligatorii: 25 % CAS; 10% CASS. Contribuțiile se calculează la valoarea salariului minim pe economie (din plafonul de 12 salarii minime pe economie, 12 x 2.230 lei = 26.760 lei).

ACTE NECESARE INFIINȚARE P.F.A.

 • rezervare denumire;
 • copie act de identitate titular;
 • dovada sediu profesional și acord proprietari sau acord asociația de proprietari după caz;
 • copii documente care atesta pregătirea profesionalӑ;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de înființare P.F.A la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI INFIINȚARE P.F.A.

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 200 lei
 • Specimen semnătură reprezentanți ( notar ) – 60 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC ( notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 0 lei

TOTAL începȃnd cu 330 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

DECLARAȚIA PRIVIND BENEFECIARI REALI

Declarație Beneficiari Reali ( Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative )

 • Pentru societӑțiile în curs de înmatriculare declarația se depune împreunӑ cu dosarul de înmatriculare.
 • Societӑțiile deja înmatriculate au obligația de a depune declarația pȃnӑ în 21.07.2020, apoi anual sau în termen de 15 zile de la apariția unei modificӑri.
 • SA-urile cu acțiuni la purtӑtor trebuie sӑ le transforme în acțiuni nominative. Termen de transformare 21.01.2021. Neîndeplinirea acestei obligativitӑți poate duce la dizolvarea societӑții.
 • Odată cu intrarea în vigoare a acestei Legii 129/2019, sunt abrogate dispozițiile legale privitoare la acțiunile la purtător, astfel se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente.
 • Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligaţiei de depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
 • Dacӑ dupӑ sancționarea cu amenda, reprezentantul legal nu se conformeazӑ și nu depune declarația, societatea este dizolvatӑ.

ACTE NECESARE

 • copie act de identitate administrator;

COSTURI

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 100 lei
 • Declarația privind beneficiarii reali ( notar ) – 40 lei
 • Certificat constatator la zi ( notar ) – 25 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC ( notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 0 lei

TOTAL începȃnd cu 235 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

SOCIETATE CU RӐSPUNDERE LIMITATӐ – S.R.L.

Societățile cu răspundere limitata (S.R.L.) sunt entități cu personalitate juridicӑ care pot desfășura orice fel de activitate prevăzută în clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev. 2) cu excepția celor organizate si reglementate prin legi speciale.

Societățile cu răspundere limitata (S.R.L.) se pot constitui prin acordul de voința al unei singure persoane ( S.R.L. cu asociat unic) sau prin asocierea mai multor persoane ( numărul maxim prevăzut de lege fiind de 50 ).

Capitalul social la înființare firma de tip S.R.L. nu poate fi mai mic de 200 LEI și se divide în părți sociale egale care nu pot fi mai mici de 10 LEI.

SOCIETATE CU RӐSPUNDERE LIMITATӐ – S.R.L.-D

Societatea cu răspundere limitată debutant pe scurt SRL-D este un tip de forma juridicӑ a societăților comerciale. Acest tip de societate comerciala este reglementat de Ordonanța de Urgenta a Guvernului României nr. 6/2011.

Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înființate de întreprinzători cu capacitate de exercițiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au capacitate juridică deplină de exercițiu;
 • anterior datei înmatriculării societății în Registrul Comerțului nu au mai deținut și nu dețin calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spațiul economic european;
 • înființează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condițiile Legii societăților nr. 31/1990;
 • declară pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale pentru declarații mincinoase, că îndeplinesc condițiile prevăzute la lit. b, pe care o depun la Registrul Comerțului odată cu cererea de înmatriculare a societății.

SRL-D are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev 2).

În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societății următoarele: intermedieri financiare si asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc si pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitățile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

COTA DE IMPOZITARE PENTRU S.R.L.

 • cota de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puțin un salariat.
 • cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat;

REGIMUL T.V.A.

In ceea ce privește regimul T.V.A. firmele noi nu pot opta de la înmatricularea în registrul comerțului pentru a deveni plătitor de T.V.A.

ACTE NECESARE INFIINȚARE S.R.L.

 • 3-4 variante pentru viitoarea denumire;
 • copii acte de identitate asociați / administratori;
 • dovada sediului social si acord asociația de proprietari, după caz;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de înființare S.R.L. la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI INFIINȚARE S.R.L.

 1. S.R.L. cu un singur asociat

  • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 350 lei
  • Declarația de asociat/ administrator ( notar ) – 50 lei
  • Specimen semnătură reprezentanți ( notar ) – 60 lei
  • Declarație privind beneficiari reali ( notar ) – 40 lei
  • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
  • Depunere capital social – 200 lei
  • Taxa ONRC – 122 lei / pagina publicatӑ în Monitorul Oficial al Romȃniei

  TOTAL 892 lei

 2. S.R.L. cu mai mulți asociați

  • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 350 lei
  • Pentru fiecare asociat în plus persoană fizicӑ – 50 lei
  • Pentru fiecare asociat în plus persoanӑ juridicӑ – 100 lei
  • Pentru fiecare asociat în plus persoanӑ fizicӑ / juridicӑ strӑinӑ – 200 lei
  • Declarația de asociat/ administrator ( notar ) – 50 lei
  • Specimen semnătură ( notar ) – 60 lei
  • Declarație privind beneficiari reali ( notar ) – 40 lei
  • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
  • Depunere capital social – 200 lei
  • Taxa ONRC – 122 lei / pagina publicatӑ în Monitorul Oficial al Romȃniei

  TOTAL începând cu 892 lei

 3. S.R.L. - D

  • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 250 lei
  • Declarația de asociat/ administrator ( notar ) – 50 lei
  • Specimen semnătură ( notar ) – 60 lei
  • Declarație privind beneficiari reali ( notar ) – 40 lei
  • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
  • Depunere capital social – 200 lei
  • Taxa ONRC – 0 lei

  TOTAL 670 LEI

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

SOCIETATE PE ACȚIUNI – S.A.

Societățile pe acțiuni ( S.A. ) sunt entități cu personalitate juridica care pot desfășură orice fel de activitate prevăzută în clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev. 2) precum și anumite activități reglementate prin legi speciale.

Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2 iar capitalul social nu poate fi mai mic de 90.000 Ron. In societatea pe acțiuni capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societate care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător iar valoarea nominala a unei acțiuni nu poate fi mai mica de 0.1 Ron.

Societatea pe acțiuni se constituie prin subscriere integral și simultanӑ a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripție publicӑ. In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de către toți semnatarii actului constitutiv, capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferența de capital social va fi vărsata în termen de 12 luni pentru acțiunile emise pentru un aport in numerar si in termen de cel mult 2 ani de la data constituirii pentru acțiunile emise pentru un aport în naturӑ.

TAXARE ȘI IMPOZITARE S.A.

Impozit pe profit: 16%

Impozit pe dividende:

 • distribuite persoanelor fizice: 5%;
 • distribuite persoanelor juridice: 0% (daca persoana juridicӑ care primește dividendele dețină la data plații dividendelor minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 1 an împlinit până la data plații acestora inclusiv.)

Cota TVA este de:

 • 19%;
 • 9% pentru prestările de servicii și / sau livrări de bunuri enumerate la art. 291, alin 2 din Codul Fiscal
 • 5% pentru prestările de servicii si livrările de bunuri enumerate la art. 291, alin 3 din Codul Fiscal.

Contribuții salariale angajat:

 • 10,5% CAS;
 • 5,5 % CASS;
 • 0,5 % Șomaj;
 • 10% Impozit pe venituri din salarii.

Contribuții salariale angajator:

 • 15,8 % CAS condiţii normale de munca;
 • 20,8 % CAS condiţii deosebite de munca;
 • 25,8 % CAS condiţii speciale de munca;
 • 5,2 % CASS;
 • 0,85 % CCI;
 • 0,5 % Șomaj;
 • 0,15 % - 0,85 % (în funcţie de codul CAEN) Accidente de munca;
 • 0,25 % Fond garantare creanțe salariale.

ACTE NECESARE INFIINȚARE S.A.

 • 3-4 variante pentru viitoarea denumire;
 • copii acte de identitate acționari/fondatori/reprezentanți/cenzori/auditori;
 • dovada sediu social și acord proprietari sau acord asociația de proprietari după caz;
 • acte de proprietate bunuri imobile aduse aport la capitalul social și raport de evaluare după caz;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de înființare S.A. la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI INFIINȚARE S.A.

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 1000 lei
 • Declarația de acționari/fondatori/cenzori/auditori ( notar ) – 50 lei / persoanӑ
 • Specimen semnătură reprezentanți ( notar ) – 60 lei / persoanӑ
 • Declarație privind beneficiari reali ( notar ) – 40 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Depunere capital social – 90.000 lei
 • Taxa ONRC – 122 lei

TOTAL începȃnd cu 1.342 lei + 90.000 lei capital social

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALӐ – I.I.

Întreprinderea individualӑ nu dobândește personalitate juridicӑ prin înregistrarea în Registrul Comerțului. Întreprinzătorul, titular al intreprinderii individuale este comerciant persoanӑ fizicӑ de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului.

Răspunderea patrimonialӑ în cazul unei Intreprinderi individuale (I.I.) se face cu întregul patrimoniu al persoanei fizice.

Pentru organizarea și exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoana fizicӑ, în calitate de angajator persoanӑ fizicӑ, poate angaja terțe persoane cu contract individual de munca încheiat în condițiile legii, și poate colabora cu alte P.F.A., cu alți întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanți ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice pentru desfășurarea unei activități economice.

ACTE NECESARE INFIINȚARE P.F.A.

 • rezervare denumire;
 • copie act de identitate titular;
 • dovada sediu profesional si acord proprietari sau acord asociația de proprietari după caz;
 • copii documente care atesta pregătirea profesionala;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de înființare P.F.A la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI INFIINȚARE P.F.A.

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 200 lei
 • Specimen semnătură reprezentanți ( notar ) – 60 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC ( notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 0 lei

TOTAL începȃnd cu 330 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE