ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE

Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot înființa ONG (asociații ori fundații) în condițiile Ordonanței nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun in comun și fără drept de restituire contribuția materiala, cunoștințele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activități in interes general, comunitar sau, dupӑ caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociația devine persoanӑ juridicӑ din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecӑtoriei în a cărei circumscripție teritoriala își are sediul.

ACTE NECESARE ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE

 • varianta pentru denumirea asociației care va fi înființata;
 • copii acte de identitate membri fondatori;
 • dovada sediu și acord proprietari sau acord asociația de proprietari după caz;
 • caziere fiscale membri fondatori;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de înființare asociație la instanța de judecata variază între 30 și 60 de zile.

COSTURI ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 600 lei
 • Rezervare denumire - 36 lei
 • Patrimoniul inițial depus la înființare de minim 200 lei
 • Taxa de timbru in valoare de 100 lei
 • Procurӑ de reprezentare (notar ) – 70 lei
 • Taxa legalizare Incheiere si Certificat de inregistrare in cuantum de 5 Ron/exemplar;

TOTAL începând cu 1011 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

ÎNFIINȚARE FUNDAȚIE

Fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități.

Activul patrimonial inițial al fundației trebuie sa includă bunuri în naturӑ sau în numerar a căror valoare total sa fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației.

In cazul fundațiilor al căror scop exclusiv este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul patrimonial inițial depus la înființarea fundației poate avea o valoare totala de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

ACTE NECESARE ÎNFIINȚARE FUNDAȚIE

 • o varianta pentru denumirea fundației;
 • copii acte de identitate membri fondatori;
 • dovada sediu social și acord proprietari sau acord asociația de proprietari după caz;
 • depunerea patrimoniului de înființare a fundației la o unitate bancara si/sau acte de proprietate bunuri imobile si raport de evaluare;
 • caziere fiscale membri fondatori;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de înființare asociație la instanța de judecata variază între 30 și 60 de zile.

COSTURI ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 1500 lei
 • Rezervare denumire - 36 lei;
 • Patrimoniul inițial depus la înființare de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie/ cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie, după caz;
 • autentificarea actului constitutiv si statutului de către Notar daca sunt aduse bunuri imobile ca aport la patrimoniul fundației – 100 lei
 • Taxa de timbru în valoare de 100 Ron;
 • Procurӑ de reprezentare (notar ) – 70 lei
 • Taxa legalizare Incheiere si Certificat de inregistrare in cuantum de 5 Ron/exemplar;

TOTAL începând cu 1811 lei + cuantum patrimoniu inițial

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI

Asociația de proprietari are drept scop administrarea și gestionarea proprietății comune care, pe lângă drepturi, impune obligații pentru toți proprietarii.

Asociația de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor și spatiilor cu altӑ destinație decât aceea de locuința, din cadrul unei clădiri în conformitate cu prevederile Legii 230/2007 cu modificările și completările ulterioare.

In clădirile de locuit cu mai multe scări se pot constitui asociații de proprietari pe una sau mai multe scări, daca proprietatea comuna aferenta poate fi delimitata și daca este posibilӑ repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scări.

ACTE NECESARE ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE

 • copii acte de identitate proprietari (care, cumulat, sӑ dețină jumătate plus unu din numărul apartamentelor unui condominium)

CȂT DUREAZӐ?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de înființare asociație de proprietari la instanța de judecatӑ variază între 30 și 60 de zile.

COSTURI ÎNFIINȚARE ASOCIAȚIE

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 500 lei
 • Taxa de timbru in valoare de 20 lei;
 • Procurӑ de reprezentare ( notar ) – 70 lei
 • Taxa legalizare Încheiere si Certificat de înregistrare in cuantum de 5 Ron/exemplar;
 • TOTAL începând cu 595 lei

  !!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE