SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

Schimbarea sediului social este hotărâtă de către asociați prin hotărâre, cu respectarea condițiilor de forma și de fond prevăzute de lege. In cazul schimbării sediului social în alt județ, se impune înregistrarea persoanei juridice în registrul comerțului de la noul sediu și radierea înmatriculării acesteia din registrul comerțului de la vechiul sediu social.

La acelaşi sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societate în încăperi diferite sau în spații distinct partajate.

ACTE NECESARE SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

 • certificat de înregistrare firma în original și certificatele constatatoare anexa;
 • copii act constitutiv și acte de identitate asociați/administrator;
 • copii acte de proprietate imobil cu destinația de sediu social și acord asociația de proprietari, după caz;
 • rezervare denumire firma, doar in cazul schimbării sediului social în alt județ.

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI SCHIMBARE SEDIU SOCIAL ( același județ / alt județ )

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 300 lei / 400 lei
 • Declaratie de nesuprapunere sediu social ( notar ) – 60 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 122 lei / paginӑ publicatӑ în Monitorul Oficial al Romȃniei

TOTAL începând cu 652 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

DESCHIDERE SAU ÎNCHIDERE PUNCT DE LUCRU

Declararea sau închiderea punctelor de lucru este hotărâtă de asociați, cu respectarea condițiilor de formӑ și de fond prevăzute de lege.

Serviciile oferite de noi includ:

 • consultanțӑ cu privire la prevederile legale în materie, cerințele impuse de lege;
 • redactare Hotărâre AGA/Decizie asociat unic;
 • la înființarea punctelor de lucru, redactarea declarației Model 3 privind activitățile desfășurate la punctul de lucru;
 • redactarea actului privind deținerea sediului secundar (contract de comodat sau contract de închiriere);
 • operațiunile desfășurate la Registrul Comerțului (depunere si ridicare documente).

ACTE NECESARE DESCHIDERE SAU ÎNCHIDERE PUNCT DE LUCRU

 • copii certificat de înregistrare firmӑ, act constitutiv și acte de identitate asociați/administrator;
 • dovada sediilor secundare, copii acte de proprietate, acord asociația de proprietari, la înființarea sediilor secundare;
 • certificatul constatator de autorizare a activității, la deschiderea punctelor de lucru;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI DESCHIDERE SAU ÎNCHIDERE PUNCT DE LUCRU

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 200 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 0 lei

TOTAL începând cu 270 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

ADĂUGARE SAU SCOATERE COD CAEN

Modificarea obiectului de activitate este hotărâtă de către asociați prin hotărâre, cu respectarea condițiilor de forma si de fond prevăzute de lege.

Modificarea presupune adăugarea sau scoaterea unui cod CAEN sau unor coduri CAEN in/din obiectul de activitate al firmei sau înlocuirea unui/unor coduri CAEN cu altul/ altele. Sunt anumite activități interzise a fi desfășurate de unele categorii de agenți economici , unele pentru desfășurarea cărora legea impune condiţia obiectului unic de activitate și anumite activități pentru care legea prevede avize / autorizații prealabile constituirii.ACTE NECESARE ADĂUGARE SAU SCOATERE COD CAEN

 • copii act constitutiv și acte de identitate asociați/administrator;
 • certificat de înregistrare firma în original și certificatele constatatoare anexa, după caz;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI ADĂUGARE SAU SCOATERE COD CAEN

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 250 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 122 lei / paginӑ publicatӑ în Monitorul Oficial al Romȃniei

TOTAL începând cu 392 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

Majorarea capitalului social este hotărâtă de asociați prin hotărâre, cu respectarea condițiilor de formă și de fond prevăzute de lege.

Capitalul social se poate mari prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide si exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fără a majora capitalul social.

Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afara de cazul când este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotărât aceasta va hotărȃ numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

ACTE NECESARE MAJORARE CAPITAL SOCIAL

 • copii act constitutiv și acte de identitate asociați/administrator;
 • copii foi de vărsământ emise de banca;
 • după caz acte de proprietate bunuri imobile si raport de evaluare;
 • situațiile financiare și balanța însoțitoare în cazul majorării prin incorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune;
 • actul doveditor al creanței, situațiile financiare și balanță însoțitoare în cazul compensării creanțelor;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI MAJORARE CAPITAL SOCIAL

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 350 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 122 lei / paginӑ publicatӑ în Monitorul Oficial al Romȃniei

TOTAL începând cu 542 lei + cuantumul majorat care variazӑ dupӑ caz.

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

SCHIMBARE DENUMIRE FIRMӐ

Se interzice înscrierea unei firme care conține cuvintele: științific, academie, academic, universitate, universitar, scoală, școlar sau derivatele acestora.

Înscrierea unei firme care conține cuvintele: național, romȃn, institut sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.

Înscrierea unei denumiri care conține cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului județului, respectiv al municipiului București, in circumscripția teritorială în care solicitantul și-a stabilit sediul social.

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DENUMIRII FIRMEI

 • 3-4 variante pentru viitoarea denumire;
 • certificatul de înregistrare al firmei in original;
 • copii act constitutiv și acte de identitate asociați/administrator;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI PENTRU SCHIMBAREA DENUMIRII FIRMEI

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 350 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 122 lei / paginӑ publicatӑ în Monitorul Oficial al Romȃniei

TOTAL începând cu 542 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

CESIUNE PĂRȚI SOCIALE

Cesiunea părţilor sociale este hotărâtă de asociați, cu respectarea condițiilor de forma și de fond prevăzute de lege.

Părţile sociale pot fi transmise între asociați.

Transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societății este permisӑ numai daca a fost aprobată de asociații reprezentând trei pătrimi din capitalul social și cu respectarea formalităților de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial Partea a IV-a. Aceasta operațiune se realizează in doua etape la registrul comerțului și implicӑ douӑ dosare.

In prima etapa se depune Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a.

După 30 de zile de la data publicării hotărârii/deciziei se depune cererea de înregistrare cu documentele solicitate de lege- etapa a doua.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cu excepția acțiunilor aparținând comanditaților din societățile în comandita pe acțiuni, nu se înregistrează în registrul comerțului. Daca totuși se solicita înscrierea unor astfel de menţiuni, acestea se fac în baza extrasului din registrul acționarilor, certificat de administratorul societății, care va certifica efectuarea transmiterii în acest registru.

ACTE NECESARE CESIUNE PĂRȚI SOCIALE

 • copii certificat de înregistrare firma, act constitutiv și acte de identitate asociați/administrator;
 • după caz: actul de adjudecare, certificatul de moștenitor sau hotărârea judecătorească definitive care atesta calitatea de moștenitor, hotărârea judecătorească de respingere a opoziției, contractual de donație în forma ceruta de lege;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de cesiune părți sociale la Registrul Comerțului este de 3 zile pentru transmiterea părţilor sociale între asociați si intre 50-60 zile pentru transmiterea părţilor sociale către persoane din afara societății.

COSTURI PENTRU CESIUNE PĂRȚI SOCIALE

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 400 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 122 lei / paginӑ publicatӑ în Monitorul Oficial al Romȃniei

TOTAL începând cu 592 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

SUSPENDARE SAU RELUARE ACTIVITATE FIRMӐ

Suspendarea temporară a activității firmei sau reluarea acesteia este hotărâtă de asociați, cu respectarea condițiilor de formă și de fond prevăzute de lege.

Întreruperea temporara a activității unei firme nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii mențiunii în registrul comerțului și înștiințării organelor fiscale.

ACTE NECESARE SUSPENDARE SAU RELUARE ACTIVITATE FIRMӐ

 • copii certificat de înregistrare firmӑ, act constitutiv și acte de identitate asociați/administrator;
 • certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor pe proprie răspundere pentru autorizarea activității / suspendarea activității;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI PENTRU SUSPENDARE SAU RELUARE ACTIVITATE FIRMӐ

Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 200 lei

 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 0 lei

TOTAL începând cu 270 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

SCHIMBAREA ADMINISTRATORULUI

Schimbarea administratorului, respectiv a membrilor organelor de conducere si de control este hotărâtă de asociați, cu respectarea condițiilor de forma și de fond prevăzute de lege.

Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere, este stabilita prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Ei sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

O persoană fizicӑ poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se afla pe teritoriul României.

Durata mandatului unui cenzor în societățile pe acțiuni este de 3 ani și poate fi reales.

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA ADMINISTRATORULUI

 • copii certificat de înregistrare firmӑ, act constitutiv și acte de identitate asociați/administrator;

CȂT DUREAZӐ?

Termenul legal de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului la Registrul Comerțului – ONRC este de 3 zile.

COSTURI PENTRU SCHIMBAREA ADMINISTRATORULUI

 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 350 lei
 • Specimen de semnӑturӑ administrator ( notar ) – 60 lei
 • Declaraţiile noii administratori/directori ( notar ) – 60 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 122 lei / paginӑ publicatӑ în Monitorul Oficial al Romȃniei

TOTAL începând cu 662 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

MODIFICAREA LISTEI ACTIVITATILOR AUTORIZATE (DECLARATIILOR PE PROPRIA RASPUNDERE)

Aceasta operațiune este parte a procesului de gestionare a listei activităților autorizate și este uneori necesarӑ pentru pregătirea dosarelor pentru obținerea codului de TVA sau pentru încadrarea în cerințele diverselor programe cu finanțare nerambursabilӑ.

In vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni, solicitantul are obligația sa depună, o data cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care sa rezulte, după caz, ca:

 1. persoana juridica nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
 2. persoana juridica îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate in declarația-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligația solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal o noua declarațietip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor intervenite.

Procedura de autorizare a funcționarii pe baza declarației-tip pe propria răspundere se desfășoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligația înregistrării sediului social sau secundar.

ACTE NECESARE

Certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor pe propria răspundere anterioare, în original.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • consultanțӑ cu privire la prevederile legale în materie;
 • redactarea noilor declarații pe proprie răspundere;
 • operațiunile desfășurate la Registrul Comerțului (depunere și ridicare documente); COSTURI
 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 150 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 0 lei

TOTAL începând cu 220 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE

OBȚINERE COD EUID (IDENTIFICATORULUI UNIC LA NIVEL EUROPEAN)

Prevederile privind alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) sunt cuprinse în Legea nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului.

Profesioniștilor care se vor înmatricula în registrul comerțului după data de 07 iulie 2017 li se va aloca un cod EIUD prin Sistemul Informatic Integrat al Oficiului National al Registrului Comerțului, care va fi evidențiat în cuprinsul certificatului de înregistrare emis de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.

Emiterea unui nou certificat de înregistrare conținând si identificatorul unic la nivel european – EUID este opțional.

ACTE NECESARE OBȚINERE COD EUID:

 • certificatul de înregistrare al firmei în original

Serviciile oferite de noi includ:

 • întocmire dosar de obținere cod EUID;
 • operațiunile desfășurate la Registrul Comerțului (depunere și ridicare documente); COSTURI OBȚINERE COD EUID:
 • Onorariu servicii consultanțӑ și reprezentare – 150 lei
 • Procurӑ de reprezentare la ONRC (notar ) – 70 lei
 • Taxa ONRC – 0 lei

TOTAL începând cu 220 lei

!!! Costurile de mai sus sunt estimative, pentru mai multe detalii CONTACTEAZӐ-NE