Termeni și condiții

Vizitarea sau folosirea site-ului www.firmetimisoara.ro precum și produselor / serviciilor de pe acestӑ implicӑ consultarea și acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate în Termenii și condițiile de mai jos precum și în Politica de Confidențialitatea a Datelor și Politica privind Cookie-urile.

OPERATORUL ONLINE

www.firmetimisoara.ro este un serviciu online. www.firmetimisoara.ro este administrat de S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L., cu sediul social în sat Urseni, comuna Moșnița Nouӑ, str. Unirii, nr 56, Județ Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J35/2833/2019, CUI 41371405, având contul nr. IBAN: RO90BRDE360SV48170083600 deschis la BRD, reprezentată de Ienovan Alexandra Ana și Fîntîna Oana Camelia.

Ne rezervam dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului www.firmetimisoara.ro fără o notificare prealabilӑ. Accesând pagina Termeni și Conditii, puteți citi întotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.

PREZENTAREA SERVICIILOR ȘI DESCRIEREA PRODUSELOR

S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. își rezervӑ dreptul de a opera oricând, orice modificări asupra datelor tehnice prezente pe site-ul www.firmetimisoara.ro, fără o înștiințare prealabilӑ. Descrierile produselor prezente pe site-ul www.firmetimisoara.ro au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractualӑ. Fotografiile de pe site-ul www.firmetimisoara.ro au caracter informativ și pot exista diferențe între acestea și produs.

S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. nu își asuma responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilӑ pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate în urma recomandărilor prezentate pe acest site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

www.firmetimisoara.ro folosești descrieri sugestive pentru produsele sale și garantează acuratețea informațiilor de pe acest site. Pozele au titlu informativ.

GARANȚII ȘI LIMITӐRI

www.firmetimisoara.ro nu oferă nici o garanție, expresӑ sau implicitӑ, în ceea ce privește acest site. Tot ceea ce ține de acest site este oferit ca atare, atât timp cȃt este disponibil și fără o altӑ garanție. S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care www.firmetimisoara.ro nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioada nelimitata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. Pentru eventualele erori în folosire apărute din cauza unor modificări, setări, upgrade-uri etc. făcute de societatea de hosting ne cerem scuze, dar întreaga responsabilitate ii revine gazdei. S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. își rezervӑ dreptul ca în orice moment sӑ schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabila a utilizatorilor. S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. își rezervӑ dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabila a utilizatorilor. S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorilor și acest site. Acest site va fi accesat de buna voie, iar utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

RECENZII, COMENTARII, COMUNICӐRI ȘI ALTE TIPURI DE CONȚINUT

Utilizatorii pot posta recenzii, comentarii sau alte tipuri de conținut; pot trimite sugestii, idei, pot pune întrebări, pot propune articole sau alte tipuri de materiale, atâta timp cȃt conținutul acestora:

– nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu încalcă dreptul la intimitate sau legea cu privire la protejarea proprietății intelectuale;
– nu conține viruși informatici, comunicări comerciale, politice, care instiga la ura sau intoleranta pe motive etnice, religioase, rasiale, de orientare sexuala, mesaj colective sau alte forme de “spam”.

In vederea postării de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut, nu puteți folosi adrese de e-mail sau identități false. www.firmetimisoara.ro își rezervӑ dreptul, dar nu are obligația de a elimina sau edita toate tipurile de conținut postate de către utilizatori și nu are obligația de a revedea periodic acest conținut. Odată cu postarea de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut pe www.firmetimisoara.ro, transmiteți (în afara cazurilor în care S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. indica altfel), drepturile de proprietate intelectuala, în mod neexclusiv, perpetuu, irevocabil, asupra materialelor postate. S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. are dreptul de a modifica, reproduce, transmite, adapta, publica, distribui materialele postate de către utilizatori, prin orice mijloc de comunicare în masӑ, din orice țara. Prin postarea de recenzii, comentarii, comunicări și alte tipuri de conținut pe www.firmetimisoara.ro, cedați dreptul S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. de a folosi numele dvs. în relație cu materialele postate; garantați cӑ dețineți sau controlați într-o altӑ forma dreptul de proprietate intelectuala asupra materialelor pe care le postați, ca materialele postate nu violează niciuna dintre condițiile de postare ale recenziilor, comentariilor, comunicărilor si alte forme de conținut din partea utilizatorilor, ale www.firmetimisoara.ro.

www.firmetimisoara.ro are dreptul, dar nu obligația de a monitoriza, edita sau șterge orice tip de conținut sau activități ale utilizatorilor pe site. www.firmetimisoara.ro nu este responsabil și nu își asumӑ responsabilitatea pentru niciunul dintre materialele postate de către alte terțe pӑrți pe site. www.firmetimisoara.ro are dreptul de a nu publica toate comentariile și articolele propuse de către utilizatori.

FORȚA MAJORӐ

www.firmetimisoara.ro, afiliații sau/și în general furnizorii de produse sau servicii către www.firmetimisoara.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect în cauze care nu depinde de voința www.firmetimisoara.ro. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la www.firmetimisoara.ro, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.firmetimisoara.ro, erorile de operare, precum și cazurile de forțӑ majorӑ stipulate de legislația in vigoare.

PUBLICITATEA

www.firmetimisoara.ro poate afișa în paginile sale reclame la produsele din oferta sa, precum și la produse ori servicii aparținând terților. Prin utilizarea www.firmetimisoara.ro și prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare ale acestuia și a Politicii de confidențialitate, vӑ exprimați în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

LITIGII

Prin vizualizarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștințӑ asupra faptului cӑ legile romȃne vor guverna Termenii si Condițiile de mai sus și orice disputӑ de orice fel care ar putea sӑ apară între utilizator și S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. In cazul unor eventuale conflicte între S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilӑ în minim 30 de zile lucrătoare.
Daca rezolvarea pe cale amiabilӑ nu va fi posibilӑ, conflictul va fi soluționat în instanță competentӑ în conformitate cu legile romȃne în vigoare.

TERMENI SI CONDITII GENERALE

S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L se obligӑ sӑ facӑ toate demersurile în vederea comunicării de informații corecte, complete și actualizate referitor la produsele afișate pe site.

S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L nu poate garanta cӑ www.firmetimisoara.ro, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari inerenți în condițiile operării în mediu virtual.
S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L. își declinӑ răspunderea pentru omisiunile sau inadvertențele care pot interveni în redactarea sau prezentarea informațiilor de pe site, inclusiv cele care provin din operațiuni care din considerente tehnice nu se pot actualiza în timp real.

Utilizatorul folosești www.firmetimisoara.ro pe riscul propriu, S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L fiind libera de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

Destinatarul comerciant acționează pe riscul propriu, daca a știut sau ar fi trebuit sa știe, în concordanțӑ cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, cӑ informația conținută într-un mesaj electronic a fost alteratӑ în timpul transmiterii sau prelucrării sale.

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasӑ la răspundere pentru neexecutarea (totalӑ/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacӑ acestea au fost cauzate de forța majora. Părțile își vor aduce la cunoștința de îndată cazul de forța majorӑ și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere în situația în care aceasta este cauzatӑ de nerespectarea prezentelor termene și condiții ale contractului și ale celorlalte instrucțiuni menționate pe site. S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului. Societatea furnizoare nu este responsabilӑ pentru daune de orice fel pe care clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către societate a oricăreia din obligațiile sale și pentru daune care rezultӑ din utilizarea produselor și serviciilor afișate pe site.

DIVERSE

Dacӑ oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulӑ sau nevalidӑ, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asuma în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din vizitarea www.firmetimisoara.ro.

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Site-ul www.firmetimisoara.ro conține informații privind produsele S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L
Tot conținutul acestui site este strict informativ. www.firmetimisoara.ro nu poate garanta corectitudinea informațiilor conținute de acest site și nu își asumӑ responsabilitatea pentru acuratețea, integritatea sau autenticitatea informațiilor conținute de acest site. Acest site și informația conținută vӑ sunt prezentate fără nici un fel de garanție, exprimatӑ sau implicitӑ.

www.firmetimisoara.ro își rezervă dreptul de a face schimbări în orice moment, fără o notificare prealabila, în ceea ce privește specificațiile și accesibilitatea produselor și serviciilor.

Folosirea imaginilor provenite de pe site-ul oficial www.firmetimisoara.ro pe site-uri si în pagini personale
www.firmetimisoara.ro accepta natura Internet-ului ca fiind un mediu în care informația este distribuitӑ, și prin urmare permite persoanelor individuale sӑ reproducӑ imagini de pe site-ul www.firmetimisoara.ro pe paginile personale sau pe paginile de internet cu condiția sӑ solicite acest lucru administratorului site-ului www.firmetimisoara.ro la adresa office@legalconsultance.ro. In scop informativ, cererile făcute la aceasta adresa vor fi evaluate printre altele și conform următoarelor criterii:

• Site-ul unde urmează sa fie publicate este non-profit;
• Site-ul promovează o imagine pozitiva a produselor, serviciilor și identității www.firmetimisoara.ro;
• Site-ul nu conține materiale indecente sau ilegale;
• Imaginile nu vor fi alterate (fără text suplimentar pe imagine, nu se vor folosi în fotomontaje, nu se vor schimba culorile sau deforma);
• Pot fi reproduse numai imagini reprezentând produse www.firmetimisoara.ro, elementele de design grafic și prezența vizualӑ a site-ului www.firmetimisoara.ro nu pot fi reproduse;
• Numărul de imagini este rezonabil și consistent cu scopul respectivului site individual sau de companie.
• Proprietarul copyright-ului este indicat astfel: ‘Copyright © 2019 www.firmetimisoara.ro. Proveniența imaginii este indicatӑ printr-un hyperlink către site-ul www.firmetimisoara.ro;
• Prin folosirea imaginilor, persoana respectivӑ este de acord sӑ fie contactatӑ de www.firmetimisoara.ro pentru a stabili un link de la site-ul www.firmetimisoara.ro către site-ul propriu.

Utilizatorul este de acord cu faptul ca aceasta autorizare poate fi retrasӑ în orice moment de către www.firmetimisoara.ro, si, prin urmare, este de acord sӑ îndepărteze, imediat ce este anunțat în acest scop, imaginile respective de pe site.

Hyperlink-uri

Site-ul www.firmetimisoara.ro poate conține hyperlink-uri către alte site-uri pe deplin independente de acesta. www.firmetimisoara.ro nu își asumӑ nici un fel de responsabilități și nu oferă nici un fel de garanții privind integritatea, acuratețea sau autenticitatea datelor conținute în aceste link-uri hipertext sau în alte site-uri, iar accesarea oricărui alt site din site-ul www.firmetimisoara.ro se face pe propria dvs. răspundere.

Răspundere limitată

www.firmetimisoara.ro nu își asumӑ nici un fel de responsabilități pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, speciale sau provenite ca urmare a unei consecințe legate în orice fel de accesul dvs. la site-ul www.firmetimisoara.ro, incluzând, fără a se limita la, orice pierdere sau paguba cauzatӑ de viruși ce va pot afecta calculatorul sau datoritӑ încrederii dvs. în informația provenitӑ prin intermediul site-ului www.firmetimisoara.ro.

Modificarea regulamentului

www.firmetimisoara.ro își rezervӑ dreptul de a modifica acest regulament în orice moment în funcție de necesitățile economice proprii, prin urmare sunteți invitați sӑ verificați acest regulament de fiecare data când vizitați site-ul.

Testimoniale primite

Făcând orice declarație pe acest site, sunteți de acord ca www.firmetimisoara.ro sa păstreze, la dispoziția sa, dreptul de a modifica, publica liber sau de a nu publica testimonialele primite pe site.
www.firmetimisoara.ro nu își asuma nici un fel de responsabilitate în legătură cu mesajele publicate pe acest site.